Academy of Medical Sciences
PARIYARAM, KANNUR- 670503 Phone: 0497-2808111, 2882356, 2882357
Email ID: acme@mcpariyaram.com